وجود کلسیم در عروق خونی شیوه ای برای ارزیابی حمله قلبی

Posted by

وزارت نفت ۴ سال در حاشیه بود!

طبق مطالعه اخیر محققان، اندازه گیری تشکیل کلسیم در عروق خونی می تواند شیوه خوبی برای ارزیابی ریسک حمله قلبی و سکته باشد.

وزارت نفت ۴ سال در حاشیه بود!