نگرانی از افزایش شهریه رشته های پزشکی دانشگاه آزاد

Posted by

وزرای نفت،‌ نیرو، رفاه و دفاع در اولویت حضوردرکمیسیون انرژی

مصوبه جدید شهریه های دانشگاه آزاد موجب افزایش میزان شهریه ها در رشته های پزشکی می شود که این امر باعث نگرانی دانشجویان و خانواده های آنها شده است.

وزرای نفت،‌ نیرو، رفاه و دفاع در اولویت حضوردرکمیسیون انرژی