گشت و کنترل مناطق در تعطیلات عید فطر افزایش می یابد

Posted by

وضعیت ماندن یا نماندن برزاى و مگویان امروز مشخص مى شود

مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفت:برای پیشگیری و کاهش حریق در تعطیلات پیش رو ،گشت و کنترل مناطق افزایش می یابد.

وضعیت ماندن یا نماندن برزاى و مگویان امروز مشخص مى شود