تردیدافکنی منابع خارجی در قراردادهای هواپیمایی

Posted by

وقوع انفجار تروریستی در بغداد

سه قرارداد فروش هواپیما به ایران علیرغم آنکه با سخت گیریهای حقوقی کشورمان، قطعی به نظر می‌رسد، اما همچنان از سوی منابع خارجی به دیده تردید نگریسته شده و اما واگرهایی درباره آنها مطرح می‌شود.

وقوع انفجار تروریستی در بغداد