پشت‌پرده‌ مخالفت دولت با مسکن مهر

Posted by

پارکینگی برای اربعین در مرز مهران اضافه نمی شود

در حالی سال ۹۲ دولتی‌ها به‌صراحت مخالفت خود را با طرح مسکن مهر علنی کردند که پس از چهار سال مشخص شده سند ۲۰۳۰ و توافق با صندوق بین‌المللی پول عامل اصلی پشت‌کردن دولتی‌ها به بزرگترین طرح مسکن‌سازی کشور بوده است.

پارکینگی برای اربعین در مرز مهران اضافه نمی شود