وقوع انفجار در کانال انرژی شهر مشهد

Posted by

پاسخ سازمان لیگ به درخواست استقلال

این حادثه دیشب به دلیل نشت گاز شهری رخ دادکه منجر به وقوع انفجار مهیب در کانال انرژی شد.

پاسخ سازمان لیگ به درخواست استقلال