خرمگاه گفت رحمتی بازی کند می روم/ پیشخوان ورزشی

Posted by

پایان صفدریسم!/پیشخوان سیاسی

روزنامه های ورزشی 7 دی ماه به مسائل مختلف ورزشی به ویژه فوتبال و حاشیه های نیمکت نشینی رحمتی پرداخته اند.

پایان صفدریسم!/پیشخوان سیاسی