رکورد محرومیت از رانندگی شکسته شد

Posted by

پرتاب نیزه توسط باقری در حضور چلنگر

سرهنگ کرمی اسد گفت: استانی که بیشترین تعداد گواهینامه های ضبط شده را به خود اختصاص داده، تهران بزرگ است و نزدیک به ٦٥٠جلد گواهینامه ضبط شده دارد.

پرتاب نیزه توسط باقری در حضور چلنگر