۱۵ هزار نفر محکوم جرایم غیرعمد در حبس هستند

Posted by

پرسپولیس بعد از بایرن مونیخ قرار گرفت

رئیس سازمان زندانها گفت: از حدود ۱۵ هزار نفر زندانی جرایم غیرعمد در زندانها، بیش از دو هزار نفرشان محکومین مهریه هستند.

پرسپولیس بعد از بایرن مونیخ قرار گرفت