تامین امنیت اقتصادی امری دشوار است

Posted by

پرسپولیس 4 – پدیده 0؛ اقتدار در روز افتخار

حقیقی گفت: برخورد با اجزای کامل کننده چرخه قاچاق شامل قبل از مبادی، مبادی، مسیرها، انبارها و سطح عرضه ادامه خواهد یافت، اما اولویت و تمرکز در مبادی ورودی کشور است. حقیقی ادامه داد: با مکانیزه شدن ثبت ورود و خروج کالا در کشور و حذف مراجعه حضوری و سیستم کاغذی در فرآیندهای تجاری، زمینه بروز فساد اداری نیز کاهش می یابد.

پرسپولیس 4 – پدیده 0؛ اقتدار در روز افتخار