نادان کیست؟

Posted by

پشت پرده صحبت های منصوریان درباره نقل و انتقالات

نادان کسى است که نافرمانى خدا کند، اگر چه زیبا چهره و داراى موقعیتى بزرگ باشد.

پشت پرده صحبت های منصوریان درباره نقل و انتقالات