ناکامی دولت الکترونیک در رسیدن به رتبه دوم منطقه

Posted by

پنجعلی؛ پرسپولیس برای فصل بعد مدافع می خواهد

مطابق با اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی، پیش بینی شده بود که ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک، به رتبه دوم منطقه خاورمیانه برسد و خدمات دهی به مردم، الکترونیکی شود اما این هدف محقق نشد.

پنجعلی؛ پرسپولیس برای فصل بعد مدافع می خواهد