وقتی روزنامه‌های زنجیره‌ای آلزایمر می‌گیرند

Posted by

پیش بینی طول عمر با اندازه دور کمر

روزنامه‌های زنجیره‌ای در سال 92 حرف‌های روحانی و وعده‌های اشتغال میلیونی او را با آب و تاب منعکس می‌کردند اما اکنون در یک بام و دو هوایی آشکار، به وعده‌هایی که نامزدهای رقیب روحانی می‌دهند، می‌تازند.

پیش بینی طول عمر با اندازه دور کمر