هشدار ستاد بحران خوزستان نسبت برای گرد و خاک

Posted by

چاقوکشی و عربده‌کشی چند جوان در یکی از تونل‌های جاده اردبیل-سرچم

ستاد بحران استانداری خوزستان نسبت به فعال شدن کانون های گردو خاک دربرخی ازمناطق استان هشدار داد. بر این اساس در مناطق غرب ،جنوب غرب،و تا حدودی مرکز استان از اواسط وقت روز سه شنبه 15/01/96 کاهش دید افقی دور از انتظار نیست.

چاقوکشی و عربده‌کشی چند جوان در یکی از تونل‌های جاده اردبیل-سرچم