بیشترین حجم کشف قاچاق مربوط به کدام استان است؟

Posted by

چشم همه ایران به پرسپولیس است/ پیشخوان

هادی نژاد در ادامه با بیان اینکه بالغ بر ۷۹ درصد کشفیات این دوره زمانی مربوط به شش استان کشور می‌باشد، گفت: بیشترین حجم کشفیات با ۳۹۷۷ کیلوگرم مربوط به استان سیستان و بلوچستان است که معادل ۳۷ درصد کشفیات کشور می‌باشد و استان‌های کرمان، هرمزگان، خراسان جنوبی، یزد، و خراسان رضوی به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

چشم همه ایران به پرسپولیس است/ پیشخوان