نروژ به افسران فراری ترکیه پناهندگی می دهد

Posted by

چماق و هویج ترامپ برای ابومازن

دولت نروژ با اعظای پناهندگی به چهار افسر نظامی ترکیه که در پی کودتای نافرجام در این کشور به اسلو گریخته بودند، موافقت کرد. این در حالیست که این افسران پیشتر در مصاحبه با رسانه های نروژی هرگونه دست داشتن و همکاری در کودتای این کشور را انکار کرده بودند.

چماق و هویج ترامپ برای ابومازن