چین، الگوی صنعتی مناسب برای ایران

Posted by

چند شرط جدید به برجام اضافه می‌کنیم

چین از جمله کشورهای است که بخش زیادی از برنامه‌های اقتصادی خود را بر مدار تقویت تولید ملی تنظیم کرد. به‌طوری که با اصلاحات اقتصادی که در این کشور اتفاق افتاد، فرآیند توسعه اقتصادی چین مسیری جدید را تجربه کرد.

چند شرط جدید به برجام اضافه می‌کنیم