قرارداد متفاوت استقلالى ها با ستاره نیجریه اى

Posted by

چه کسی مجوز بلندمرتبه‌سازی را در تهران می‌دهد؟/فیلم

این طور که شنیده مى شود استقلالى ها در نظر دارند با بازیکن پیکان قراردادى متفاوت منعقد کنند .

چه کسی مجوز بلندمرتبه‌سازی را در تهران می‌دهد؟/فیلم