آمریکا انجام سفرهای غیررسمی به روسیه را خطرناک دانست

Posted by

چگونه آلزایمر را از خود دور کنیم؟

اداره امنیت ارتش آمریکا در آلمان با ارسال پیامی برای کارکنان خود، نسبت به سفر غیر رسمی آنها به روسیه و مخاطراتی که در این راه آنها را تهدید می کند هشدار داد.

چگونه آلزایمر را از خود دور کنیم؟