ترس نوروزی خانم بازیگر از چیست؟

Posted by

چگونه بفهمیم تلگرام یا اینستاگرام هک شده است؟

نفیسه روشن گفت: خاطرات نوروز ما به کودکی و استرس پیک شادی برمیگردد. هنوز ترس پیک شادی با من است و ۱۲ روز حل نمیکردیم و روز سیزدهم با کمک مامان و بابا حل میکردیم، نوروز در کل برایم شیرین است.

چگونه بفهمیم تلگرام یا اینستاگرام هک شده است؟