تهیه طرح دوفوریتی «تروریستی بودن ارتش و سازمان اطلاعاتی آمریکا» در مجلس

Posted by

چگونه می توان مدت خدمت سربازی را جزو سوابق بیمه ای محسوب کرد؟

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در نخستین جلسه رسمی مجلس، طرحی دوفوریتی در خصوص تروریستی بودن ارتش و سازمان اطلاعاتی امریکا را مطرح خواهیم کرد.

چگونه می توان مدت خدمت سربازی را جزو سوابق بیمه ای محسوب کرد؟