علت صافی کف پا چیست؟

Posted by

کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی نیاز به تقویت دارد

اصلانی با اشاره به اینکه اکثر مواقع علت صافی کف پا سابقه خانوادگی است، اظهار داشت: شلی رباط یا لیگمان از دیگر علل این مشکل به شمار می رود.

کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی نیاز به تقویت دارد