توت فرنگی از پیشرفت سرطان سینه پیشگیری می کند

Posted by

کارشکنی علیه گزارش مدارک تحصیلی حسین فریدون/ گزارش 10 روزه در 100 روز هم به صحن مجلس نرسید

مطالعه جدید نشان می دهد توت فرنگی با کاهش روند رشد تومور، با سرطان سینه مقابله می کند.

کارشکنی علیه گزارش مدارک تحصیلی حسین فریدون/ گزارش 10 روزه در 100 روز هم به صحن مجلس نرسید