خطر آلودگی شدید هوا برای کشورهای اروپایی

Posted by

کار دفاتر پیشخوان دولت بیشتر می شود

آلودگی شدید هوا کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و انگلیس را تهدید می‌کند.

کار دفاتر پیشخوان دولت بیشتر می شود