تقدیرAFC از محسن ترکی

Posted by

کاسه ساز: کم کاری درباره موضوع 9 دی برگردن سیاست گذارهای سینمایی است

کنفدراسیون فوتبال آسیا در سمینار ناظران آسیا از محسن ترکی تقدیر خواهد کرد.

کاسه ساز: کم کاری درباره موضوع 9 دی برگردن سیاست گذارهای سینمایی است