طوفان تهران را درنوردید

Posted by

کاندیداها از دادن وعده های بی اساس خودداری کنند

لحظاتی قبل طوفانی شهر تهران را درنوردید و باعث برخاستن گرد و خاک شد.

کاندیداها از دادن وعده های بی اساس خودداری کنند