خداحافظی با وزرایی که «لخ لخ» کردند؟

Posted by

کاهش قیمت فروش فیش حج تمتع توسط دلالان

کسی نیست از دولت دفاع نکرده باشد؛ اما همه یک جور نبودند؛ بعضی‌ها گیوه را ورکشیدند و آمدند داخل میدان؛ بعضی‌ها هم پاشنه گیوه‌شان خوابیده بود، ورنکشیدند، لخ لخ کردند…

کاهش قیمت فروش فیش حج تمتع توسط دلالان