دولت در این روزهای پایانی کدام اقدام اقتصادی را باید در اولویت کاری خود قرار دهد؟ / از حذف یارانه ثروتمندان تا تکمیل مسکن مهر

Posted by

کرار جاسم دو جلسه محروم شد

دولت یازدهم به رغم وعده و وعیدهای فراوان در راستای بسامان رساندن اقتصاد ایران در کوتاه مدت حالا در آخرین روزهای عمر خود با کوله باری از وعده های عمل نشده و نابسامانی های روز افزون در دوره مدیریت خود مواجه است.

کرار جاسم دو جلسه محروم شد