آبشار زیبای زمرد

Posted by

کسانی که قصد کشتن برجام را داشتند نمی‌توانند سرپرست خوبی برایش باشند

کسانی که قصد کشتن برجام را داشتند نمی‌توانند سرپرست خوبی برایش باشند