۲۲۵۰ میلیارد تومان برای بخشودگی جرایم وام‌ها پرداخت شد

Posted by

کشور وضعیت بحرانی دارد/ چراغ‌های خطر روشن شده

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه تا پایان سال قبل ۲۲۵۰ میلیارد تومان برای بخشودگی وام‌های زیر 100 میلیون تومان، با اولویت وام‌ زیر ۱۰ میلیون تومان پرداخت شد، گفت: ۵۴۰۰ میلیارد تومان دیگر هم در سال جاری برای بخشودگی جرایم اختصاص می‌یابد.

کشور وضعیت بحرانی دارد/ چراغ‌های خطر روشن شده