خرید بزرگ پرسپولیس منشوری شد؟!

Posted by

کمیسیون اقتصادی با طرح «تحقیق‌وتفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها» موافقت کرد

شایعه تشکیل پرونده اخلاقی برای بازیکن خارجی پرسپولیس تکذیب شد.

کمیسیون اقتصادی با طرح «تحقیق‌وتفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها» موافقت کرد