چانه زنی نانوایان بر سر چانه‌ها!

Posted by

کنترل مرزهای عراق و سوریه توسط آمریکا

در طی روزهای اخیر زمزمه هایی مبنی بر گرانی نان به گوش می رسد، امری که هنوز دولت به‌صورت رسمی،تصمیمی در این خصوص اتخاذ نکرده است.

کنترل مرزهای عراق و سوریه توسط آمریکا