سروری رییس ستاد” لیست خدمت” شد

Posted by

کودکی مرحوم عارف لرستانی/ عکس

مهدی چمران گفت: در جلسه صبح امروز نیروی های انقلاب با اکثریت آراء آقای پرویز سروری را به عنوان رئیس ستاد “لیست خدمت” انتخاب شد.

کودکی مرحوم عارف لرستانی/ عکس