خواص درمانی پیاده‌روی با پای برهنه بر روی چمن چیست؟

Posted by

گازرسانی
به روستاهای قهستان به زودی آغاز می‌شود

پزشکان دریافتند پیاده‌روی با پای برهنه بر روی چمن فواید بسیاری برای سلامت دارد. زمانی که افراد با پای برهنه بر روی چمن، خاک، شن، ماسه و یا هر سطح طبیعی قدم برمی‌دارند، باید بدانند که این پیاده‌روی خواص درمانی دارد.

گازرسانی
به روستاهای قهستان به زودی آغاز می‌شود