داعش با مهمات هیتلر می‌جنگد

Posted by

گاف ترامپ در تبریک تولد ملانیا

شبکه خبری فاکس نیوز آمریکا گزارشی دربارۀ بیل مکانیکی بزرگ داعش و مهمات مربوط به سال 1935، یعنی دوران آلمان نازی، منتشر کرد.

گاف ترامپ در تبریک تولد ملانیا