رشد قیمت مسکن درسال۹۶

Posted by

گرایش برخی پزشکان به دریافت زیرمیزی

رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه پایان سال ۹۵ پایان رکود در بازار مسکن است،افزود: در سال ۹۶بازار مسکن وارد رونق می شود.

گرایش برخی پزشکان به دریافت زیرمیزی