نیمه شمالی کشور ۱۵ درجه سردتر می‌شود

Posted by

گزارش زنده؛ استقلال 2 – صبا 1

کارشناس سازمان هواشناسی با بیان اینکه سامانه بارشی غرب، شمال غرب، شمال و مرکز را در برگرفته گفت: این سامانه بارشی که کاهش چهار تا ۱۵ درجه‌ای دما را در نیمه شمالی به‌دنبال دارد تا اواخر وقت روز دوشنبه در کشور باقی می‌ماند و از شمال شرق خارج می‌شود.

گزارش زنده؛ استقلال 2 – صبا 1