حذف نیمی از فرصت‌های مطبوعاتی

Posted by

گزیده اخبار سیاسی امروز ۲۰ فروردین

گروه اقتصادی: آمارهای منتشره از سوی دولت آمریکا نشان می دهد از سال ۲۰۰۱ بیش از نیمی از فرصت‌های شغلی در روزنامه‌های این کشور حذف شده و در ازای آن، ایجاد فرصت‌های شغلی در شرکت‌های اینترنت‌محور افزایش یافته است.
استخدام در روزنامه‌های این کشور از ۴۱۲ هزار مورد در ژانویه ۲۰۰۱ به ۱۷۴ هزار مورد در سپتامبر ۲۰۱۶ کاهش یافته اما در بخش اینترنت و مشاغل مرتبط با این حوزه، فرصت‌های شغلی از ۶۷ هزار مورد در سال ۲۰۰۷ به ۲۰۶ هزار مورد در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است.

گزیده اخبار سیاسی امروز ۲۰ فروردین