با یک حقوق نجومی می‌شود کارگران یک کارخانه را حقوق داد

Posted by

گورخواب ها؛ معتادین بیمار هستند

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: میانگین حقوق پرداختی به کارگران در کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است در حالی که با یک حقوق نجومی می‌شود کارگران یک کارخانه را حقوق داد.

گورخواب ها؛ معتادین بیمار هستند