خشکسالی و طوفان مهمترین عامل تشدید بحران در منطقه سیستان

Posted by

“فرح آباد” نمادی از آثار باقیمانده صفویان در دیار تبرستان+تصاویر

سیستان از گذشته های دور با نام هامون عجین بوده است بطوریکه آبادانی هریک به الطبع ضامن دیگری وهریک ار این دو به نوبه خود در آبادانی دیگری نقش اساسی داشته و لازم وملزوم یکدیگرند .

“فرح آباد” نمادی از آثار باقیمانده صفویان در دیار تبرستان+تصاویر