از دست دادن یک شاعر یک حادثه سنگین برای آدم‌ است

Posted by

سید احمد نادمی گفت: با اینکه سال‌ها است از حضور هوشیارانه مرحوم احمد عزیزی بی بهره بودیم و بر تخت بیمارستان بود و با وجود اینکه این زندگی روی تخت، دشواری برای او داشت، با این وصف انتظار شنیدن خبر چشم بستن او از این جهان دور از ذهن نبود ولی تکان دهنده بود.