ماهینى در سمت چپ دفاعى باقی می ماند؟

Posted by

حسین ماهینى که در دیدارهاى اخیر این تیم در سمت چپ جانشین فرشاد احمدزاده شده، احتمالا در شش دیدار باقى مانده نیز این وظیفه را برعهده خواهد داشت.