محرومیت رحمتی غیر قانونی بود؟

Posted by

وکیل رحمتی و منصوریان عقیده دارند که محرومیت دروازه بان آبی ها بر اساس بند 66 ماده 5 غیر قانونی است.