بازیگری که هیچ وقت کاری را تکرار نمی کند

Posted by

فخیم زاده گفت: به عنوان یک هنرپیشه بخصوص بسیار علاقمند هستم که هیچ وقت کاری را تکرار نکنم به این معنا که روی این موضوع تعمد دارم.