مقابله مدیریت شهری با فساد

Posted by

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهرداری‌ها به دلیل محدودیت در منابع، باید در مصارف جاری خود بازنگری جدی داشته باشند و با شناخت ظرفیت و باورها و توانمندی‌های داخلی، الگوی مناسب مصرف را در نظر قرار دهند.