مصرف سیگار علت وقوع یک دهم مرگ‌ها در جهان

Posted by

طبق نتایج یک مطالعه، از هر ۱۰ مرگ در جهان مرگ یک مورد به علت سیگار کشیدن اتفاق می افتد.