ترفند آشنا!

Posted by

همه را به بازي گرفته اند؟ كميسيون تبليغات انتخابات، بخشي از ستاد آقاي روحانيست؟

مراحل بازی:
– كميسيون تبليغات انتخابات، مناظره زنده تلويزيوني كانيديداها را لغو ميكند.

– رئيس جمهور، در ميان سخنراني خود در شيراز، – مثلاً -، در جريان موضوع قرار مي گيرد و بدون مشورت با مشاوران خود، با تصميم كميسيون مخالفت مي كند و خواستار تديدنظر كميسيون مي شود. فكر كنيد وزارت كشور، جرأت كرده باشد، بدون كسب نظر رئيس!، چنين تصميمي گرفته باشد!
– دفتر رئيس جمهور وارد ماجرا مي شود و طبق تصميم آدم خوبه ماجرا، سكانس آخر را گليد مي زند.

نكته: طفلكي برادر حسين، كه بي خبر از بازي، شادماني خود را از لغو زنده بودن مناظره ها، توئيت كرد و پس از توجيه!، توئيت خود را حذف كرد.