نصب هزار مجسمه در سطح پایتخت طی 10 سال

Posted by

اسکندری گفت: طی 10 سال اخیر، بیش از هزار مجسمه در سطح شهر تهران نصب شده اند و این در حالی است که در نصب این مجسمه ها دقت کافی صورت نگرفته است.