در مناظره‌ها چه خواهد گذشت؟

Posted by

پیش بینی آن است که روزگار سخت تری پیش روی روحانی است و او حالا باید به این بیندیشد که چگونه باید از این دام خودساخته فرار کند.