رویارویی ناو آمریکایی با قایق تندرو سپاه

Posted by

یک ناو آمریکایی با قایق های تندرو سپاه پاسداران مواجه شده است و بنابراین گزارش ناو آمریکایی تغییر مسیر داده است و نیروهای خود را مسلح کرده است.